Privacyverklaring


Via het Prénatal Voordeelplatform worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Prénatal, en Touch Promotions B.V., hierna “Touch”, achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Verantwoordelijkheden
Prénatal is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, en Touch is verwerker namens Prénatal totdat u een bestelling plaatst op het Prénatal Voordeelplatform. Vanaf dat moment is Touch zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw bestelling en het leveren van de bestelde producten.

Gebruik van persoonsgegevens
Prénatal en Touch bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn om u gebruik te laten maken van het Prénatal Voordeelplatform. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Wij verwerken van u de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Personeelsnummer
  • E-mailadres

Doeleinden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het door u als personeelslid van Prénatal gebruik maken van het Prénatal Voordeelprogramma en daarmee het aankopen van producten of diensten via het Prénatal Voordeelplatform, en het aan u leveren van het gekochte product c.q. de gekochte dienst. Het Prénatal Voordeelplatform verwerkt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Bewaartermijnen
Prénatal en Touch bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Na beëindiging van het Prénatal Voordeelprogramma of na beëindiging van uw dienstverband met Prénatal worden uw persoonsgegevens direct verwijderd tenzij een wettelijk verplichte bewaartermijn van toepassing is in welk geval we ons aan die wettelijke bewaartermijn houden.

Nieuwsbrief
Wij kunnen per e-mail contact met je opnemen voor de levering van door u bestelde producten dan wel het sturen van een nieuwsbrief met relevant aanbod uit het Prénatal Voordeelprogramma.

Verstrekking aan derden
De door u verstrekte gegevens worden niet aan derde partijen doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging
Prénatal en Touch nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met het Prénatal Voordeelprogramma zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
U kunt ons een verzoek toesturen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via 'mail' of via privacy@touchincentive.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@touchincentive.com. Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd van de database kunt u mailen naar privacy@touchincentive.com met uw verzoek. Uw gegevens zullen dan worden verwijderd. Let wel: als u weer een account aanmaakt op prenatalshop.nl worden uw gegevens opnieuw gedeeld.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.